tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 01גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קופייק מרטיןשיעורא08:00-11:00 א'
ד"ר חגי צחי יצחק
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 02גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קופייק מרטיןשיעורד08:00-11:00 א'
ד"ר חגי צחי יצחק
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 03גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' וגנר נעמהתרגילב10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 04גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אבו ראס ריםתרגילג14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 05גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רן ספיר שיתרגילא14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 06גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ניסן יומירןתרגילב12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 07גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' רובינשטיין לינורתרגילב10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 08גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' קוסטין טליהתרגילג08:00-10:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00