tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-2548   קב': 01ביוכימיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פראג גלישיעורא11:00-12:00 א'
פרופ' צור צפריר
פרופ' פראג גלישיעורג10:00-12:00 א'
פרופ' צור צפריר
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
0455-2548   קב': 02ביוכימיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' זהר אורתרגילה08:00-10:00 א'
גב' קטריבס ליאת
מר כספי עידו
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2548   קב': 03ביוכימיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר כספי עידותרגילה12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2548   קב': 04ביוכימיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הירש יואלשיעורבריטניה005ג12:00-14:00 ב'
ד"ר רובינשטיין רתם
פרופ' הירש יואלשיעורבריטניה005ד17:00-18:00 ב'
ד"ר רובינשטיין רתם
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2548   קב': 05ביוכימיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ישרים ירדןתרגילשרמן002ד08:00-10:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00