tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-2566   קב': 01מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התא
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהמדעי החיים/מגמה לביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' וייל מיגלמעבדהמ' סמולרש103א14:00-18:00 ב'
מעבדהבריטניה107ג14:00-19:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00