tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0321-3809   קב': 01מעבדה בפיזיקה ג- ב'
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדהב09:00-12:00 ב'
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהב13:00-16:00 ב'
מעבדהד09:00-12:00 ב'
מעבדהד13:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00