tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0341-2206   קב': 01גיאולוגיה סטרוקטורלית
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' זיו אלוןשיעור ותרגילג13:00-15:00 ב'
פרופ' מרקו שמואל
פרופ' זיו אלוןשיעור ותרגילד10:00-12:00 ב'
פרופ' מרקו שמואל
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00