tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0351-2809   קב': 01ביוכימיה לכימאים
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' נאור צבישיעוראורנשטיין103ג12:00-14:00 ב'
פרופ' פראג גלי
פרופ' נאור צבישיעוראורנשטיין103ד16:00-18:00 ב'
פרופ' פראג גלי
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2809   קב': 02ביוכימיה לכימאים
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רחמים בן-נביא ליאת לאהתרגילאורנשטיין111א08:00-10:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00