tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0365-2112   קב': 01תכנון ניסויים וניתוח שונות
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הלר רותשיעורשרייבר מתמטיקה008א13:00-15:00 ב'
שיעורשרייבר מתמטיקה008ד11:00-13:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00