tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 01מבוא לביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ארליך מרסלושיעורבריטניה014ב10:00-12:00 ב'
פרופ' לדרקרמר ז'ררדו זלמר
ד"ר קרוואני ורד
פרופ' ארליך מרסלושיעורבריטניה014ה12:00-14:00 ב'
פרופ' לדרקרמר ז'ררדו זלמר
ד"ר קרוואני ורד
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 02מבוא לביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ארליך מרסלושיעורבריטניה014ב12:00-14:00 ב'
פרופ' לדרקרמר ז'ררדו זלמר
ד"ר קרוואני ורד
פרופ' ארליך מרסלושיעורבריטניה014ה10:00-12:00 ב'
פרופ' לדרקרמר ז'ררדו זלמר
ד"ר קרוואני ורד
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 03מבוא לביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן דוד תמוזתרגילשרמן105ד12:00-14:00 ב'
מר בשיר סלאם
מר דנציגר עודד
גב' ליובומירסקי יוליה
ד"ר נאמן סמדר
ד"ר סופר צור נטע
גב' קבסו אור
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 04מבוא לביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן דוד תמוזתרגילבריטניה005ד14:00-16:00 ב'
מר בשיר סלאם
מר דנציגר עודד
גב' ליובומירסקי יוליה
ד"ר נאמן סמדר
ד"ר סופר צור נטע
גב' קבסו אור
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 05מבוא לביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן דוד תמוזתרגילבריטניה006ב12:00-14:00 ב'
מר בשיר סלאם
מר דנציגר עודד
גב' ליובומירסקי יוליה
ד"ר נאמן סמדר
ד"ר סופר צור נטע
גב' קבסו אור
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 06מבוא לביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן דוד תמוזתרגילשרמן110ה10:00-12:00 ב'
מר בשיר סלאם
מר דנציגר עודד
גב' ליובומירסקי יוליה
ד"ר נאמן סמדר
ד"ר סופר צור נטע
גב' קבסו אור
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 07מבוא לביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן דוד תמוזתרגילבריטניה006ג10:00-12:00 ב'
מר בשיר סלאם
מר דנציגר עודד
גב' ליובומירסקי יוליה
ד"ר נאמן סמדר
ד"ר סופר צור נטע
גב' קבסו אור
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 08מבוא לביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן דוד תמוזתרגילכיתות דן דוד112א12:00-14:00 ב'
מר בשיר סלאם
מר דנציגר עודד
גב' ליובומירסקי יוליה
ד"ר נאמן סמדר
ד"ר סופר צור נטע
גב' קבסו אור
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 09מבוא לביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן דוד תמוזתרגילשרמן002ה12:00-14:00 ב'
מר בשיר סלאם
מר דנציגר עודד
גב' ליובומירסקי יוליה
ד"ר נאמן סמדר
ד"ר סופר צור נטע
גב' קבסו אור
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 10מבוא לביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן דוד תמוזתרגילשרמן110ב14:00-16:00 ב'
מר בשיר סלאם
מר דנציגר עודד
גב' ליובומירסקי יוליה
ד"ר נאמן סמדר
ד"ר סופר צור נטע
גב' קבסו אור
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 11מבוא לביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן דוד תמוזתרגילשרמן002א14:00-16:00 ב'
מר בשיר סלאם
מר דנציגר עודד
גב' ליובומירסקי יוליה
ד"ר נאמן סמדר
ד"ר סופר צור נטע
גב' קבסו אור
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 12מבוא לביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן דוד תמוזתרגילבריטניה005ה08:00-10:00 ב'
מר בשיר סלאם
מר דנציגר עודד
גב' ליובומירסקי יוליה
ד"ר נאמן סמדר
ד"ר סופר צור נטע
גב' קבסו אור
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 13מבוא לביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן דוד תמוזתרגילשרמן105ג12:00-14:00 ב'
מר בשיר סלאם
מר דנציגר עודד
גב' ליובומירסקי יוליה
ד"ר נאמן סמדר
ד"ר סופר צור נטע
גב' קבסו אור
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00