tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 01גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סגל דניאלשיעורבריטניה014א08:00-11:00 א'
ד"ר פרקט ענת
פרופ' קופייק מרטין
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 02גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סגל דניאלשיעורבריטניה005ד08:00-11:00 א'
ד"ר פרקט ענת
פרופ' קופייק מרטין
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 03גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גרינברג גלעדתרגילשרמן002ב10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 04גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אבן טוב ערןתרגילשרמן002ג14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 07גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גונן נירתרגילשרמן105א14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 08גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברונשטיין אלכסנדרתרגילשרמן105ב12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 09גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ארגוב טלתרגילשרמן105ב10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2526   קב': 10גנטיקה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פיינר רוןתרגילשרמן105ה08:00-10:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00