tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 01כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבנשטיין יובלשיעורולפסון הנדסה001ג10:00-12:00 א'
ד"ר תירוש עינת
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 02כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מתוקי נועהתרגילולפסון הנדסה118ד11:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 03כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מתוקי נועהתרגילולפסון הנדסה134ד10:00-11:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 04כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבנשטיין יובלשיעורכיתות הנדסה101א10:00-12:00 א'
ד"ר תירוש עינת
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 05כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מתוקי נועהתרגילולפסון הנדסה406א13:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 06כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מתוקי נועהתרגילולפסון הנדסה238א15:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 07כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ריאני אלוןתרגילכיתות הנדסה206ד10:00-11:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00