tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 01פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גרבר אלכסנדרשיעורכיתות הנדסה011ב10:00-12:00 א'
שיעוראודיטור' לב009ג10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 02פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' חלקון קלמנס נעמהתרגילולפסון הנדסה134ב16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 03פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עציון ארזשיעורעבודה סוציאל001א10:00-12:00 ב'
שיעוראודיטור' לב009ב08:00-10:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 04פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גומל רועיתרגילולפסון הנדסה108ב13:00-15:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 05פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גומל רועיתרגילולפסון הנדסה130ב15:00-17:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 06פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גרבר אלכסנדרשיעוראודיטור' לב009א12:00-14:00 ב'
שיעורכיתות הנדסה102ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 07פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מוטיל אברהםתרגילכיתות הנדסה206ד16:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 08פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מוטיל אברהםתרגילולפסון הנדסה120ד08:00-10:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00