tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 01מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עציון ארזמעבדהג13:00-17:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 02מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדהג13:00-17:00 א'
פרופ' עציון ארזמעבדה א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 03מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדהד08:00-12:00 ב'
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדה ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 04מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדהד08:00-12:00 ב'
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדה ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 05מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהה13:00-17:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 06מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדהה13:00-17:00 ב'
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדה ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 07מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהה08:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 08מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדהג08:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1834   קב': 09מעבדה בפיזיקה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדהג08:00-12:00 ב'
פרופ' אברמוביץ הלינהמעבדה ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00