tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0512-4163   קב': 01מבוא לקודים לתיקון שגיאות
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ליצין סמיוןשיעורולפסון הנדסה120ד09:00-10:00 א'
שיעורולפסון הנדסה438ה14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4163   קב': 02מבוא לקודים לתיקון שגיאות
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אהרון איילתתרגילולפסון הנדסה120ד08:00-09:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00