tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0512-4200   קב': 01מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בורשטין דודשיעורולפסון הנדסה108ב08:00-10:00 ב'
ד"ר פיינסקי עמיחי
פרופ' בורשטין דודשיעוראודיטו.הנדסה020ד08:00-10:00 ב'
ד"ר פיינסקי עמיחי
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4200   קב': 02מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
אחת לשבועייםהנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
 לוי אריאלתרגילד08:00-10:00 ב'
תרגילאודיטו.הנדסה020 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4200   קב': 04מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בורשטין דודשיעורולפסון הנדסה134ג08:00-10:00 ב'
ד"ר פיינסקי עמיחי
פרופ' בורשטין דודשיעורולפסון הנדסה438ה08:00-10:00 ב'
ד"ר פיינסקי עמיחי
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4200   קב': 05מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
אחת לשבועייםהנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר נבון איתןתרגילה08:00-10:00 ב'
תרגילכיתות הנדסה102 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00