tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0542-3791   קב': 01תהליכי עיבוד - מעבדה
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר יוסף דניאלמעבדההנדסת תוכנה008ו08:00-13:00 א'
פרופ' רבקין שמואל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-3791   קב': 02תהליכי עיבוד - מעבדה
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדהו08:00-13:00 א'
מר יוסף דניאלמעבדה א'
פרופ' רבקין שמואלמעבדההנדסת תוכנה008 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-3791   קב': 03תהליכי עיבוד - מעבדה
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדהו08:00-13:00 א'
מר יוסף דניאלמעבדה א'
פרופ' רבקין שמואלמעבדההנדסת תוכנה008 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-3791   קב': 04תהליכי עיבוד - מעבדה
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדהו08:00-13:00 א'
מר יוסף דניאלמעבדה א'
פרופ' רבקין שמואלמעבדההנדסת תוכנה008 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-3791   קב': 05תהליכי עיבוד - מעבדה
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדהו08:00-13:00 א'
מר יוסף דניאלמעבדה א'
פרופ' רבקין שמואלמעבדההנדסת תוכנה008 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-3791   קב': 06תהליכי עיבוד - מעבדה
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדהו08:00-13:00 א'
מר יוסף דניאלמעבדה א'
פרופ' רבקין שמואלמעבדההנדסת תוכנה008 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-3791   קב': 07תהליכי עיבוד - מעבדה
טווח תאריכים - שבועיהנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר יוסף דניאלמעבדהב08:00-13:00 קיץ
מעבדהד12:00-17:00 קיץ
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-3791   קב': 08תהליכי עיבוד - מעבדה
טווח תאריכים - שבועיהנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר יוסף דניאלמעבדהג08:00-13:00 קיץ
  מעבדההנדסת תוכנה008ד12:00-17:00 קיץ
מר יוסף דניאלמעבדה קיץ
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-3791   קב': 10תהליכי עיבוד - מעבדה
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר יוסף דניאלמעבדההנדסת תוכנה008ו08:00-13:00 ב'
פרופ' רבקין שמואל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-3791   קב': 11תהליכי עיבוד - מעבדה
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדהו08:00-13:00 ב'
מר יוסף דניאלמעבדה ב'
פרופ' רבקין שמואלמעבדההנדסת תוכנה008 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00