tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0542-4092   קב': 01מעבדת זרימה ומעבר חום
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בראונר נעימהמעבדהולפסון הנדסה270ג08:00-11:00 א'
מר זבדסקי אנדריי
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-4092   קב': 02מעבדת זרימה ומעבר חום
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בראונר נעימהמעבדהולפסון הנדסה270ג11:00-14:00 א'
מר זבדסקי אנדריי
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-4092   קב': 03מעבדת זרימה ומעבר חום
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בראונר נעימהמעבדהולפסון הנדסה270ג14:00-17:00 א'
מר זבדסקי אנדריי
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-4092   קב': 04מעבדת זרימה ומעבר חום
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בראונר נעימהמעבדהולפסון הנדסה270ג17:00-20:00 א'
מר זבדסקי אנדריי
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-4092   קב': 05מעבדת זרימה ומעבר חום
טווח תאריכים - שבועיהנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר זבדסקי אנדריימעבדהולפסון הנדסה270ב09:00-12:00 קיץ
מעבדהולפסון הנדסה270ד09:00-12:00 קיץ
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00