tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0542-4224   קב': 01מכניקת המוצקים (2)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רבקין שמואלשיעור ותרגילולפסון הנדסה108ג10:00-12:00 א'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה120ד14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-4224   קב': 02מכניקת המוצקים (2)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רבקין שמואלשיעור ותרגילולפסון הנדסה120ב16:00-18:00 ב'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה120ה16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00