tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0542-4352   קב': 01דינמיקת הגזים
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רוזנפלד משהשיעור ותרגילעבודה סוציאל056ג14:00-16:00 ב'
שיעור ותרגילעבודה סוציאל056ד12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00