tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0555-1101   קב': 01ביולוגיה של התא
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מובר חיהשיעורעבודה סוציאל056ב10:00-13:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-1101   קב': 02ביולוגיה של התא
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ווילצינסקי אלהתרגילולפסון הנדסה108ד12:00-13:00 ב'
גב' קימל שני
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-1101   קב': 03ביולוגיה של התא
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ווילצינסקי אלהתרגילולפסון הנדסה108ד13:00-14:00 ב'
גב' קימל שני
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00