tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0555-2250   קב': 01מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שיינוביץ מיקישיעורהנדסת תוכנה104ב09:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-2250   קב': 02מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בלום עומריתרגילהנדסת תוכנה008ד13:00-14:00 ב'
גב' לאופולד אפרת
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-2250   קב': 03מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בלום עומריתרגילהנדסת תוכנה008ד14:00-15:00 ב'
גב' לאופולד אפרת
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00