tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0555-3240   קב': 01התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שטינברג עידןשיעורכיתות הנדסה001ג16:00-17:00 א'
שיעורכיתות הנדסה206ד16:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-3240   קב': 02התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' כבאזה מורתרגילכיתות הנדסה001ג17:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00