tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0555-4715   קב': 01מבוא להנדסת רקמות תוך תאית
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' טולר תמירשיעורולפסון הנדסה130ד08:00-11:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-4715   קב': 02מבוא להנדסת רקמות תוך תאית
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר דיאמנט כרמל אלוןתרגילביה"ס לכלכלה011ד16:00-17:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00