tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0571-1804   קב': 01כלכלה למהנדסי תעשייה -
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בשן אורןשיעורכיתות הנדסה102ג08:00-11:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-1804   קב': 02כלכלה למהנדסי תעשייה -
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ענפי עידותרגילכיתות הנדסה207ד13:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-1804   קב': 03כלכלה למהנדסי תעשייה -
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ענפי עידותרגילכיתות הנדסה008ד11:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00