tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0571-2120   קב': 01תכנון מערכות בסיסי נתונים
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מימון עודדשיעורלמודי הסביבה101א14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-2120   קב': 02תכנון מערכות בסיסי נתונים
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר דמבינסקי עומרתרגילהנדסת תוכנה008ד08:00-10:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-2120   קב': 03תכנון מערכות בסיסי נתונים
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר דמבינסקי עומרתרגילהנדסת תוכנה008ד10:00-12:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00