tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0571-3110   קב': 01סימולציה
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר הירשפרונג שמחה רןשיעורכיתות הנדסה103ב15:00-17:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-3110   קב': 02סימולציה
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אילון אשרתתרגילהנדסת תוכנה008ה12:00-13:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-3110   קב': 03סימולציה
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אילון אשרתתרגילהנדסת תוכנה008ה13:30-15:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00