tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
1500-3000   קב': 01מבוא לחישוביות עצבית
לימודי המוח/בית הספר למדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
 לקרץ יאירשיעורנפתלי204ב10:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1500-3000   קב': 02מבוא לחישוביות עצבית
לימודי המוח/בית הספר למדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
 לקרץ יאירתרגילנפתלי005ב12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00