tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
1501-1005   קב': 01מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
לימודי המוח/מדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בלינדר פבלושיעורנפתלי001ג13:00-16:00 א'
פרופ' ברק שגב
פרופ' ניר יובל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00