tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0321-1838   קב': 01מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר קלינברגר יואבשיעוראודיטור' לב009א10:00-12:00 א'
שיעוראודיטור' לב009ג10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1838   קב': 02מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גולדפריינד תומר ישיתרגילאורנשטיין111ה09:00-11:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1838   קב': 03מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גולדפריינד תומר ישיתרגילאורנשטיין111ד14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1838   קב': 04מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר כהן ארזתרגילכיתות דן דוד110ד13:00-15:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1838   קב': 90מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  שיעור א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1838   קב': 91מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00