tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0321-2111   קב': 01פיזיקה תרמית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' דגן יורםשיעורשרמן002א10:00-12:00 ב'
שיעורכיתות דן דוד001ב12:00-13:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-2111   קב': 02פיזיקה תרמית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מרקוביץ תומרתרגילפיזיקה-שנקר104ב08:00-10:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-2111   קב': 03פיזיקה תרמית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מרקוביץ תומרתרגילאורנשטיין103ה08:00-10:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00