tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 01כימיה כללית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבנשטיין יובלשיעורכיתות דן דוד001א12:00-14:00 א'
שיעורכיתות דן דוד002ב12:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 02כימיה כללית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שטיינבוך כפירתרגילאורנשטיין103ג12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 03כימיה כללית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חננאל אוריתרגילכיתות דן דוד110ג12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 04כימיה כללית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר וולודרסקי סולומוןתרגילאורנשטיין103ג16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 05כימיה כללית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שטיינבוך כפירתרגילפיזיקה-שנקר204ג16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 90כימיה כללית 2
ללא זמ"קמדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  שיעור ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 91כימיה כללית 2
ללא זמ"קמדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  תרגיל ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00