tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0351-2809   קב': 01ביוכימיה לכימאים
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הירש יואלשיעוראורנשטיין103ג12:00-14:00 ב'
פרופ' פראג גלי
פרופ' הירש יואלשיעורכיתות דן דוד207ד16:00-18:00 ב'
פרופ' פראג גלי
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2809   קב': 02ביוכימיה לכימאים
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שמיר דליהתרגילאודי.הולצבלט007א08:00-10:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00