tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0351-2814   קב': 01מעבדה בכימיה 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בר אלי קדמהמעבדהכימיה-שנקר212ג08:00-15:00 א'
פרופ' גולודניצקי דיאנה
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2814   קב': 02מעבדה בכימיה 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בר אלי קדמהמעבדהכימיה-שנקר212ד08:00-15:00 א'
פרופ' גולודניצקי דיאנה
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00