tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0351-3206   קב': 01מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבן עוזימעבדהאורנשטיין101א13:00-19:00 ב'
פרופ' צ'שנובסקי אורי
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-3206   קב': 02מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבן עוזימעבדהאורנשטיין101ה13:00-19:00 ב'
פרופ' צ'שנובסקי אורי
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00