tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0351-3305   קב': 01מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ויגלוק ארקדימעבדהכימיה-שנקר201ד08:00-13:30 א'
פרופ' כרמלי שמואל
פרופ' פרידמן מיכה
פרופ' ויגלוק ארקדימעבדהכימיה-שנקר201ה10:00-15:30 א'
פרופ' כרמלי שמואל
פרופ' פרידמן מיכה
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00