tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 01כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ליידרמן פבלשיעורכיתות הנדסה101ג10:00-12:00 א'
ד"ר תירוש עינת
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 02כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר חמו אלירן רפאלתרגילכיתות הנדסה206ד11:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 03כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר חמו אלירן רפאלתרגילכיתות הנדסה206ד10:00-11:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 04כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ליידרמן פבלשיעורוולפסון - הנדסה001ב08:00-10:00 א'
ד"ר תירוש עינת
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 05כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שף ורדתרגילוולפסון - הנדסה134א13:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 06כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שף ורדתרגילהנדסת תוכנה104א15:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00