tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0510-7003   קב': 01כתיבה מדעית באנגלית
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ברוידו מוניקהשיעורכיתות הנדסה003א16:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0510-7003   קב': 02כתיבה מדעית באנגלית
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ברוידו מוניקההדרכה אישית א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0510-7003   קב': 03כתיבה מדעית באנגלית
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ברוידו מוניקהשיעורהנדסת תוכנה008ד16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0510-7003   קב': 04כתיבה מדעית באנגלית
ללא זמ"קהנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  הדרכה אישית ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00