tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0512-3514   קב': 01מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אוסטרומצקי יונתןשיעורכיתות הנדסה103ד08:00-11:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-3514   קב': 02מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' דנה זון ברנדה אקטרינהתרגילולפסון הנדסה134ה14:00-15:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-3514   קב': 03מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אוסטרומצקי יונתןשיעורכיתות דן דוד002א08:00-11:00 ב'
פרופ' עמרני עופר
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-3514   קב': 04מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' דנה זון ברנדה אקטרינהתרגילכיתות הנדסה103ה11:00-12:00 ב'
מר חיים אליהו
מר ציזין גולדמן יבגני
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-3514   קב': 05מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' דנה זון ברנדה אקטרינהתרגילולפסון הנדסה120ב12:00-13:00 ב'
מר חיים אליהו
מר ציזין גולדמן יבגני
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-3514   קב': 06מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אוסטרומצקי יונתןשיעורכיתות דן דוד002ב08:00-11:00 ב'
פרופ' עמרני עופר
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-3514   קב': 07מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' דנה זון ברנדה אקטרינהתרגילולפסון הנדסה406ה10:00-11:00 ב'
מר חיים אליהו
מר ציזין גולדמן יבגני
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-3514   קב': 08מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' דנה זון ברנדה אקטרינהתרגילולפסון הנדסה120ב11:00-12:00 ב'
מר חיים אליהו
מר ציזין גולדמן יבגני
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-3514   קב': 09מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' דנה זון ברנדה אקטרינהתרגילעבודה סוציאל127ה09:00-10:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00