tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0512-4000   קב': 01פרוייקט שלב ב'
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עמרני עופרפרוייקטא18:00-20:00 ב'
מר פיינגלרנט יעקב
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4000   קב': 02פרוייקט שלב ב'
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עמרני עופרפרוייקטא13:00-15:00 ב'
מר פיינגלרנט יעקב
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00