tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0512-4702   קב': 01מבוא למערכות מיקרו-אלקטרוניות מכניות
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אינזלברג יפעה לילךשיעור ותרגילכיתות הנדסה207ג11:00-13:00 ב'
פרופ' חנין יעל
גב' אינזלברג יפעה לילךשיעור ותרגילכיתות הנדסה207ד14:00-16:00 ב'
פרופ' חנין יעל
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00