tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0542-2200   קב': 01מכניקת המוצקים (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' חג'-עלי ראמישיעור ותרגילאודיטו.הנדסה020א10:00-12:00 א'
ד"ר מדינה ליאורשיעור ותרגילאודיטו.הנדסה020ב09:00-10:00 א'
פרופ' חג'-עלי ראמישיעור ותרגילאודיטו.הנדסה020ג10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-2200   קב': 02מכניקת המוצקים (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שרמן דבשיעור ותרגילולפסון הנדסה134ב10:00-12:00 ב'
ד"ר מדינה ליאורשיעור ותרגילכיתות הנדסה102ג10:00-11:00 ב'
פרופ' שרמן דבשיעור ותרגילולפסון הנדסה238ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00