tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0542-4020   קב': 01תיכון ופרוייקט (2)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רייך יורםפרוייקט ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00