tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0542-4122   קב': 01הסעת מזהמים בסביבה
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פסטר אמירשיעור ותרגילכיתות הנדסה102א16:00-18:00 ב'
שיעור ותרגילאודיטו.הנדסה020ד16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00