tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0542-4523   קב': 01מבוא לאוירודינמיקה
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' זייפרט אברהםשיעור ותרגילולפסון הנדסה130ב10:00-12:00 ב'
שיעור ותרגילכיתות הנדסה207ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00