tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0571-1818   קב': 01מבני נתונים
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר נחם רעותשיעורכיתות הנדסה101ד08:00-10:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-1818   קב': 02מבני נתונים
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' קליין הדרתרגילהנדסת תוכנה106ה12:00-14:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-1818   קב': 03מבני נתונים
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' קליין הדרתרגילהנדסת תוכנה106ה14:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00