tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0572-5257   קב': 01אופטימיזציה קומבינטורית - מתיאוריה לפרקטיקה
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רביב טלשיעורוולפסון - הנדסה118ה18:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00