tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0581-2191   קב': 01מבוא לגלים ומוליכים למחצה
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בן כהן אסיהשיעורכיתות הנדסה001ב09:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0581-2191   קב': 02מבוא לגלים ומוליכים למחצה
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר דסקלו מתןתרגילכיתות הנדסה205ג16:00-17:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00