tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0341-1200   קב': 01מבוא למדעי האטמוספירה
מדעים מדויקים/גיאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פרייס קוליןשיעור ותרגילקפלון118א11:00-13:00 ב'
שיעור ותרגילקפלון118ג12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00