tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 01פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ויידמן לבשיעורהנדסת תוכנה102ד16:00-18:00 א'
שיעוראודיטור' לב009ה16:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 02פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ביאלי שמואלתרגילכיתות הנדסה207ד10:00-12:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 03פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ביאלי שמואלתרגילכיתות הנדסה103ה14:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 04פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יצחקי ניסןשיעורעבודה סוציאל056ב13:00-15:00 א'
שיעוראודיטו. מלמד006ג12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 05פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גומל רועיתרגילכיתות הנדסה103ד18:00-20:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 06פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גומל רועיתרגילכיתות דן דוד112ד10:00-12:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 07פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ביאלי שמואלתרגילולפסון הנדסה134ב16:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 10פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פיסצקי אליעזרשיעורכיתות דן דוד002ג12:00-14:00 ב'
שיעוראודיטור' לב009ד09:00-11:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 11פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר קרן ניבתרגילולפסון הנדסה438ה16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 12פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר כהן ארזתרגילעבודה סוציאל056א16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 13פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פומרנץ ישישיעורולפסון הנדסה001א16:00-18:00 ב'
שיעוראודיטור' לב009ג12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 14פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר קרן ניבתרגילכיתות הנדסה206ה10:00-12:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 15פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אריאלי אוריתרגילהנדסת תוכנה106ה10:00-12:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 16פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר חליפה לוי רזתרגילהנדסת תוכנה104א16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 17פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר כהן ארזתרגילכיתות הנדסה001ג15:00-17:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 20פיזיקה (2)
טווח תאריכים - שבועיהנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גולקוב רומןשיעורכיתות הנדסה101א09:30-13:30 קיץ
  
מר גולקוב רומןשיעורכיתות הנדסה101ג09:30-13:30 קיץ
  
מר גולקוב רומןשיעורכיתות הנדסה101ה09:30-12:30 קיץ
  
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 21פיזיקה (2)
טווח תאריכים - שבועיהנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גולן אוהדתרגילולפסון הנדסה134א14:00-16:00 קיץ
  תרגילכיתות הנדסה101א14:00-16:00 קיץ
מר גולן אוהדתרגילולפסון הנדסה134ג14:00-16:00 קיץ
  תרגילכיתות הנדסה101ג14:00-16:00 קיץ
מר גולן אוהדתרגילולפסון הנדסה134ה13:00-14:30 קיץ
  תרגילכיתות הנדסה101ה13:00-14:30 קיץ
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 22פיזיקה (2)
טווח תאריכים - שבועיהנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר דוידי רועיתרגילולפסון הנדסה238א14:00-16:00 קיץ
  
מר דוידי רועיתרגילולפסון הנדסה238ג14:00-16:00 קיץ
  
מר דוידי רועיתרגילולפסון הנדסה238ה13:00-14:30 קיץ
  
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 23פיזיקה (2)
טווח תאריכים - שבועיהנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר יוסף יצחקשיעורכיתות הנדסה102א09:30-13:30 קיץ
  
ד"ר יוסף יצחקשיעורכיתות הנדסה102ג09:30-13:30 קיץ
  
ד"ר יוסף יצחקשיעורכיתות הנדסה102ה09:30-12:30 קיץ
  
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 24פיזיקה (2)
טווח תאריכים - שבועיהנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ציבולסקי אריאלתרגילולפסון הנדסה438א14:00-16:00 קיץ
  
מר ציבולסקי אריאלתרגילולפסון הנדסה438ג14:00-16:00 קיץ
  
מר ציבולסקי אריאלתרגילולפסון הנדסה438ה13:00-14:30 קיץ
  
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 25פיזיקה (2)
טווח תאריכים - שבועיהנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גרביץ אסיהתרגילעבודה סוציאל056א14:00-16:00 קיץ
  
גב' גרביץ אסיהתרגילעבודה סוציאל056ג14:00-16:00 קיץ
  
גב' גרביץ אסיהתרגילעבודה סוציאל056ה13:00-14:30 קיץ
  
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 26פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ברומברג עומרשיעורכיתות הנדסה103א16:00-18:00 ב'
שיעוראודיטו. מלמד006ג12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1829   קב': 27פיזיקה (2)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר כהן ארזתרגילכיתות הנדסה102ה16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00