tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0510-7320   קב': 01יציבות מערכות לינאריות ונושאים נלווים בעיבוד אותות
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ביסטריץ יובלשיעורכיתות הנדסה205ד18:00-20:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00