tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0510-7406   קב': 01נושאים בתקשורת רבת מעבדים
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אפלבאום בנימיןשיעורכיתות הנדסה205ג15:00-17:00 ב'
פרופ' פת שמיר בועז
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00